AKADEMIA PISM
  • Wersja dla niedowidzących
  • Dołącz do nas na Facebooku
  • Follow us on Twitter
  • English version

Studium Polityki Zagranicznej

Studium Polityki Zagranicznej zostało utworzone w 2004 r., z myślą o rozwoju zawodowym pracowników administracji publicznej oraz innych osób wykonujących funkcje publiczne wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu spraw międzynarodowych. Początkowo funkcjonowało w ramach Kolegium Stosunków Międzynarodowych, a od listopada 2005 r. - w Akademii PISM.

Obecnie trwa rekrutacja do XXIII edycji Studium (październik 2018- czerwiec 2019)

Program Studium, oprócz tematów podstawowych, formułowany jest także w oparciu o najważniejsze bieżące wydarzenia w polityce międzynarodowej oraz pod kątem zainteresowań zawodowych uczestników Studium. Zajęcia trwają dwa semestry.

Grupy liczą maksymalnie 30 osób dzięki czemu kluczowym elementem zajęć może stać się dyskusja, ważna zarówno ze względu na bezpośredni kontakt z wykładowcą, możliwość zadawania pytań, jak i wymianę opinii i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, będącymi zwykle wieloletnimi praktykami w dziedzinie polityki zagranicznej na różnych stanowiskach w administracji publicznej.

Pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu posiadają pracownicy administracji państwowej.

Program obejmuje trzy bloki:

I. Polityka zagraniczna RP i nasi sąsiedzi

■ Historia polskiej polityki zagranicznej ■ Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej ■ Priorytety polskiej polityki zagranicznej ■ Stosunki bilateralne z najważniejszymi partnerami  ■ Stosunki w regionie Europy Środkowej i Wschodniej ■ Budowanie strategii bezpieczeństwa narodowego ■ Polska w organizacjach międzynarodowych  ■ Operacje pokojowe ■ Dyplomacja gospodarcza ■ Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Polski  ■  Dyplomacja publiczna ■ Marketing narodowy ■ Migracje europejskie ■ Elementy protokołu dyplomatycznego 

II. Mocarstwa globalne i organizacje międzynarodowe

■  UE i jej instytucje ■ Partnerstwo Wschodnie ■ NATO ■ ONZ ■  BRICS ■ Międzynarodowe instytucje finansowe ■ Chiny ■  Indie i Pakistan ■  Japonia ■ Rosja ■  USA ■ Wielka Brytania

III. Aktualne problemy na arenie międzynarodowej

■ Współczesny terroryzm arabski ■ Państwo Islamskie -geneza i konsekwencje dla regionu i świata ■  Nieproliferacja broni masowego rażenia ■ Konflikt na Bliskim Wschodzie ■ Sytuacja polityczna państw Kaukazu ■ Azja Centralna w polityce Rosji i Chin ■ Korea Płn. – analiza zagrożeń ■ Współczesne Indie i Pakistan ■ Ameryka Łacińska ■ Wyzwania globalne i regionalne Afryki■ Zmiany klimatyczne ■ Współpraca rozwojowa ■ Migracje, polityki migracyjne ■ Negocjacje międzykulturowe ■ Globalizacja ■ Prawa człowieka


Wykładowcy:

wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze, pracownicy nauki.

 

Zajęcia w Studium prowadzili m.in.: 

Adam A. AMBROZIAK

Szymon BACHRYNOWSKI

Piotr BAJDA

Adam BALCER

Władysław BARTOSZEWSKI

Jan BARCZ

Adam BODNAR

Jakub BORATYŃSKI

Włodzimierz BORODZIEJ

Jacek CICHOCKI

Marek CICHOCKI 

Włodzimierz CIMOSZEWICZ

Roman CZYŻYCKI

Andrzej DYLONG

Waldemar DZIAK

Grzegorz DZIEMIDOWICZ

Konstanty GEBERT

John A. GODSON

Janusz KACZURBA

Adam KRZEMIŃSKI

Adam KOBIERACKI

Robert KUPIECKI

Roman KUŹNIAR

Aleksander KWAŚNIEWSKI

Zbigniew LEWICKI

Irena LIPOWICZ

Bogumił LUFT

Jan NATKAŃSKI

Andrzej PACZKOWSKI

Katarzyna PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ

Jarosław PIETRAS

Jerzy PLEWA

Adam Daniel ROTFELD

Jacek SARYUSZ-WOLSKI 

Patrycja SASNAL

Piotr SERAFIN

Tomasz SIEMONIAK

Witold SOBKÓW

Ryszard STEMPLOWSKI

Rafał TRZASKOWSKI

Witold WASZCZYKOWSKI

Kazimierz WÓYCICKI

 

Organizacja nauki i uprawnienia słuchaczy:

  • Studium prowadzone jest obecnie w cyklu weekendowym. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu - 9 zjazdów (piątek-sobota-niedziela), łącznie ok.180 godzin dydaktycznych. 
  • Miejsce szkolenia to siedziba Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 1a (ścisłe centrum Warszawy).
  • Zaliczenie zajęć na podstawie obecności i okresowych prac pisemnych.
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
  • Słuchacze w trakcie nauki w Studium są uprawnieni do korzystania z wypożyczalni Biblioteki PISM gromadzącej specjalistyczny księgozbiór z zakresu stosunków międzynarodowych.
  • Słuchacze i absolwenci Studium są objęci zniżkami przy zakupie publikacji PISM, rejestracji na inne szkolenia organizowane przez Biuro Szkoleń PISM oraz zapraszani na otwarte i zamknięte seminaria i konferencje organizowane przez PISM.


Opłata za Studium Polityki Zagranicznej:

Pełna opłata za Studium Polityki Zagranicznej XXIII edycji wynosi 4 900 zł.

Opłata za studium może być uiszczona w dwóch równych ratach. Płatność rat następuje w terminach wskazanych w zawiadomieniu o przyjęciu na Studium.

Wpłaty należy dokonać po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego.

Dane do dokonania przelewu: 

Numer rachunku:

54 1130 1017 0020 1235 5620 0022

z dopiskiem: "Opłata za Studium Polityki Zagranicznej, XXII edycja"

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

"Studium Polityki Zagranicznej"

ul. Warecka 1a, skr. poczt. nr 1010

00-950 Warszawa 1

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Justyna Zwalińska
tel. (22) 556 80 42

Stella Altanis
tel. (22) 556 80 24


GALERIA ZDJĘĆ 


podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na szkolenia i kursy organizowane przez PISM;
b) realizacji umowy przeprowadzenia w/w szkoleń i kursów;
c) informowania Pani/Pana o innych organizowanych przez PISM szkoleniach i kursach – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w razie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Biurem Szkoleń PISM przy organizacji szkoleń i kursów;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową dopuszczenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na szkolenia i kursy organizowane przez PISM, realizacji umowy przeprowadzenia w/w szkoleń i kursów oraz – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do informowania mnie o innych organizowanych przez PISM szkoleniach i kursach procesu rekrutacji, realizacji płatności oraz przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o organizowanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych szkoleniach i kursach, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

AKCTEPTUJĘ zamknij